Entra si ja estàs registrat/da


Pagament únic per prestació de desocupació

En que consistix?

És una mesura per a fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació per compte propi, a través de l'abonament del valor actual (o part d'ell) de l'import de la prestació per desocupació de nivell contributiu als beneficiaris de prestacions que volen desenrotllar una nova activitat com treballadors autònoms o que pretenen incorporar-se, de forma estable, com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals, constituïdes, o no.

ANAR AMUNT

Normativa

ANAR AMUNT

Requisits per a poder sol·licitar-ho

 • Ser beneficiari d'una prestació contributiva per desocupació i tindre pendent de rebre, en data sol·licitud almenys, tres mensualitats.
 • No haver obtingut el reconeixement d'un pagament únic, en qualsevol de les seues modalitats, en els quatre anys immediatament anteriors.
 • Que l'activitat que pretén realitzar siga una de les següents:
  • com treballador autònom , o treballador autònom soci de societat mercantil ja constituït o de nova creació
  • com a soci treballador a una cooperativa o societat laboral, ja constituïda o de nova creació.
 • No iniciar l'activitat amb anterioritat a la sol·licitud de la capitalització de prestacions.
 • Iniciar l'activitat en el termini màxim d'un mes des de la concessió del dret
 • En cas d'haver impugnat davant de la jurisdicció social el cessament de la relació laboral origen de la prestació per desocupació la capitalització del qual es pretén, la sol·licitud de pagament únic haurà de ser posterior a la resolució del procediment corresponent.

ANAR AMUNT

Modalitats

Davant de de passar a veure les distintes modalitats és important ressaltar que sempre s'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la que se reduirà l'import relatiu a l'interés legal dels diners . ( Dades per a enguany )

A.- TREBALLADORS/AS AUTÒNOMS/AS

Com a treballador/a autònom/a pot sol·licitar alguna de les modalitats següents:

 • Sol·licitar i obtindre en un només pagament la quantitat (amb el límit del 100% de l'import total pendent de percebre) que justifique com a inversió (s'inclouen les càrregues tributàries per a l'inici de l'activitat i es pot destinar fins al 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre). Si la quantitat que es justifica com a inversió necessària no supera el 100%, pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant per a finançar el cost de les quotes d'autònom/a (Seguretat Social) durant el desenrotllament de la seua activitat.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament la quantitat que justifique com invesión.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament el 100% de la prestació pendent per a l'abonament mensual de les quotes d'autònoms/as (Seguretat Social).

B. TREBALLADOR/A AUTÒNOM/A SOCI/A D'UNA SOCIETAT MERCANTIL

Com a treballador/a autònom/a soci/a d'una societat mercantil ja existent o de nova creació pot sol·licitar alguna de les modalitats següents:

 • Sol·licitar i obtindre en un només pagament la quantitat (amb el límit del 100% de l'import total pendent de percebre) que justifique com a aportació al capital social de la societat (s'inclouen els gastos de constitució i posada en funcionament d'una entitat, el pagament de taxes i tributs i es pot destinar fins al 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre) . Si la quantitat que es justifica com a aportació al capital social no supera el 100%, pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant per a finançar el cost de les quotes d'autònom/a (Seguretat Social) durant el desenrotllament de la seua activitat.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament la quantitat que justifique com a aportació al capital social.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament el 100% de la prestació pendent per a l'abonament mensual de les quotes d'autònoms/as (Seguretat Social).

Cal tindre en compte que per a poder capitalitzar la prestació com a treballador/a autònom/a soci/a d'una societat mercantil, cal reunir els requisits següents:

 1. Que la societat mercantil siga de nova creació o constituïda en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l'aportació.
 2. Que es poseea el control efectiu de la societat
 3. Que s'exercisca una activitat professional enquadrada en el Règim d'Autònoms/as
 4. Que no haja mantingut un vincle laboral previ immediatament anterior a la situació legal de desocupació amb la dita societat o altres pertanyents al mateix grup empresarial (excepte en el cas de TRADE).

C. INCORPORACIÓ COM A SOCI/A D'UNA COOPERATIVA

Com a soci/a treballador/a de caràcter estable en una cooperativa ja existent o de nova creació pot sol·licitar alguna de les modalitats següents:

 • Sol·licitar i obtindre en un només pagament la quantitat (amb el límit del 100% de l'import total pendent de percebre) que haja de desembossar com a aportació obligatòria i quota d'ingrés per a adquirir la condició de cooperativista, sense que es puguen finançar desembossaments futurs o pagaments ajornats (s'inclouen els gastos de constitució i posada en funcionament d'una entitat, el pagament de taxes i tributs i es pot destinar fins al 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre). Si la quantitat que es justifica com a aportació al capital social no supera el 100%, pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant per a finançar el cost de les quotes de Seguretat Social durant el desenrotllament de la seua activitat.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament la quantitat que haja de desembossar com a aportació obligatòria i quota d'ingrés per a adquirir la condició de cooperativista.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament el 100% de la prestació pendent per a l'abonament mensual de les quotes de Seguretat Social.

D. INCORPORACIÓ COM A SOCI/A D'UNA SOCIETAT LABORAL

Com a soci/a treballador/a de caràcter estable en una societat laboral ja existent o de nova creació pot sol·licitar alguna de les modalitats següents:

 • Sol·licitar i obtindre en un només pagament la quantitat (amb el límit del 100% de l'import total pendent de percebre) que haja de desembossar per a adquirir la condició de soci en concepte d'accions o participacions del capital social de l'empresa, sense que es puguen finançar ampliacions de capital, desembossaments futurs o pagaments ajornats (s'inclouen els gastos de constitució i posada en funcionament d'una entitat, el pagament de taxes i tributs i es pot destinar fins al 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre). Si la quantitat que es justifica com a aportació al capital social no supera el 100%, pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant per a finançar el cost de les quotes de Seguretat Social durant el desenrotllament de la seua activitat.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament la quantitat que haja de desembossar per a adquirir la condició de soci en concepte d'accions o participacions del capital social de l'empresa.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament el 100% de la prestació pendent per a l'abonament mensual de les quotes de Seguretat Social.

ANAR AMUNT

Com efectuar la sol·licitud

 • La podràs presentar a través de:
 • La sol·licitud haurà de ser de data anterior a la d'incorporació a la cooperativa o societat laboral o a la de l'inici de l'activitat com a treballador autònom o com a soci de l'entitat mercantil, considerant que tal inici coincidix amb la data que com a tal figura en la sol·licitud d'alta del treballador en la Seguretat Social.
 • Es pot presentar conjuntament amb la sol·licitud de la prestació contributiva per desocupació o en qualsevol moment posterior, sempre que tingues pendent de percebre, almenys, tres mensualitats i no hages iniciat l'activitat.
 • S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la que es deduirà l'import relatiu a l'interés legal dels diners.
 • Si no obtens la prestació en la seua totalitat, l'import restant ho podràs obtindre per mitjà d'abonaments mensuals per a subvencionar la teua cotització a la Seguretat Social.
 • Si perceps la teua prestació en la modalitat de pagament únic, no podràs tornar a percebre prestació per desocupació fins que no transcórrega un temps igual a què vas capitalitzar la prestació, ni sol·licitar una nova capitalització mentres no transcórreguen, almenys, quatre anys.
 • Així mateix, si només sol·licites la subvenció de quotes de Seguretat Social, no podràs accedir després de la capitalització en pagament únic de la prestació pendent de percebre.
 • En cas d'haver impugnat davant de la jurisdicció social el cessament de la relació laboral origen de la prestació per desocupació la capitalització del qual es pretén, la sol·licitud de pagament únic haurà de ser posterior a la resolució del procediment corresponent

Pots obtindre més informació en el telèfon d'atenció al ciutadà 901 119 999.

I R DALT

Documentació a aportar

PER A TOTES LES MODALITATS

 • Imprés de SOL·LICITUD en model oficial
 • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
 • Estrangers amb residència legal a Espanya:
  • Comunitaris: Targeta d'Identitat d'Estrangers (TIE) o Número d'Identitat d'Estrangers amb el passaport.
  • No comunitaris: Targeta d'Identitat d'Estrangers (TIE) i passaport. Autorització de treball que permeta treballar per compte propi.

A més, segons modalitat:

EN EL CAS D'AUTÒNOMS/AS

 • IMPRÉS DE LA MEMÒRIA del projecte de l'activitat a desenrotllar i la inversió necessària per al seu inici. En cas de sol·licitar exclusivament la subvenció de quotes no serà necessari que la memòria reflectisca dades sobre la inversió.
 • Si es un trabajador discapacitado, certificación expedida por el IMSERSO u órgano competente de las Comunidades Autónomas que acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

EN EL CASO DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL

 • Si pretende la constitución de una sociedad mercantil:
  • IMPRESO DE LA MEMORIA del proyecto explicativa de la actividad a realizar.
  • Documento firmado por el o los futuros socios, en el que se hagan constar los siguientes datos: Identidad del socio o de los socios, manifestación de la voluntad de constituir una sociedad de capital, valor y número de acciones y participaciones, en su caso; la identidad de quien tenga atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad; la actividad profesional a efectuar por el solicitante del pago único.
  • Proyecto de Estatutos Sociales, donde conste: la denominación de la sociedad; el objeto social; el domicilio social; el capital social, las participaciones o las acciones en que se divide, su valor nominal y su numeración correlativa.
  • Cualquier otro documento que pueda acreditar la inversión a realizar y/o la viabilidad del proyecto.
 • Si pretende incorporarse a una sociedad mercantil ya constituida:
  • Escritura de constitución de la empresa y justificante de su inscripción en el Registro Mercantil.
  • Certificación del órgano de administración de la sociedad indicando que el trabajador ha solicitado su ingreso en la misma, las condiciones en que se producirá dicho ingreso, valor de adquisición de las acciones o participaciones de la sociedad y fecha prevista en que el solicitante efectuará su aportación al capital social, en su caso; la identidad de las personas que tengan atribuidas las funciones de dirección y gerencia de la sociedad.
  • IMPRESO DE LA MEMORIA del proyecto explicativa de la actividad a realizar, en su caso.

EN EL CASO DE INCORPORACIÓN A COOPERATIVAS O SOCIEDADES LABORALES YA CONSTITUIDAS

 • Certificación del Consejo Rector de la cooperativa u órgano de administración de la sociedad laboral, en la que se indique que has solicitado tu ingreso en la misma, la condición de socio estable (no temporal), si se fija, o no, período de prueba y su duración y el importe de la aportación a la cooperativa, o el valor de adquisición de las acciones o participaciones sociales.
 • Acuerdo de admisión como socio y superación del periodo de prueba, en su caso

EN EL CASO DE CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS O SOCIEDADES LABORALES

 • Documento privado firmado por los socios de la cooperativa o sociedad laboral, donde consten los datos necesarios sobre condiciones de trabajo, aportaciones, etc.
 • Identidad de los socios.
 • Manifestación de su voluntad de constituir la cooperativa o sociedad laboral.
 • Las condiciones de trabajo estable y si se fija, o no, período de prueba y su duración.
 • Aportaciones del socio trabajador a la cooperativa incluyendo la cuota de ingreso o el valor y número de acciones o participaciones a suscribir por el socio de la sociedad laboral, excepto si se solicita exclusivamente el pago único para la subvención de cuotas a la Seguridad Social.
 • Proyecto de estatutos de la cooperativa o sociedad laboral donde conste:
  • El capital social.
  • Distribución en aportaciones, acciones o participaciones.
  • Posibilidad de desembolso en metálico o en especie.
  • Posibles formas y plazos para efectuar el desembolso.
 • IMPRESO DE LA MEMORIA explicativa sobre el proyecto de inversión a realizar y actividad a desarrollar.
 • Cualquier documentación que acredite la viabilidad del proyecto.
 • Posteriormente hay que aportar acta constitutiva y estatutos de la cooperativa o sociedad laboral y certificado de la inscripción de éstas en el registro correspondiente.

IR ARRIBA

Obligaciones de los/as beneficiarios/as.

 • Percibido el importe de la prestación, iniciar la actividad laboral en el plazo máximo de un mes.
 • Presentar ante la Entidad Gestora la documentación acreditativa del inicio de la actividad.
 • Destinar la cantidad percibida a la aportación social obligatoria, en el caso de cooperativas o sociedades laborales, o a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, en el caso de trabajadores autónomos con o sin discapacidad. Hay que tener en cuenta que la cantidad concedida dependerá fundamentalmente de la inversión a realizar. Con posterioridad pueden exigir la acreditación de los gastos con las facturas correspondientes . Si no se hace, la Entidad Gestora reclamará la devolución del dinero.
 • Los trabajadores que perciban su prestación en esta modalidad de pago único, no podrán volver a percibir prestación por desempleo hasta que no transcurra un tiempo igual al que capitalizó las prestaciones, ni solicitar una nueva capitalización mientras no transcurran, al menos, cuatro años.
 • Si el beneficiario no iniciase la actividad y/o no justificase la afectación del importe abonado en los plazos indicados, la Entidad Gestora procederá a la reclamación la misma como prestación indebidamente percibida, quedando obligado el trabajador a su reintegro.
 • La percepción de la prestación por su valor actual será compatible con otras ayudas que para la promoción del trabajo autónomo o la constitución o integración en cooperativas o sociedades laborales pudieran obtenerse

I R ARRIBA

¿Tengo que tributar en el IRPF?

Desde la publicación del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se ha suprimido el límite que existía para la exención en el IRPF de las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único.

Las prestaciones por desempleo tributan como rendimientos del trabajo personal en el IRPF. No obstante, existe una exención para un caso o modalidad concreta: prestaciones por desempleo cuando se perciban en la modalidad de pago único y desde el 1 de enero del 2013 lo están sin limitación alguna.

No obstante, es muy importante tener en cuenta que esta exención en el caso del trabajador autónomo se condiciona al mantenimiento, durante cinco años de la actividad .

En el caso de que el contribuyente se hubiera integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado o hubiera realizado una aportación al capital social de una entidad mercantil, se exige el mantenimiento de la acción o participación durante idéntico plazo.

Por ejemplo, si un autónomo el 5 de marzo del 2013 solicita la prestación por desempleo en pago único y se da de alta de autónomo en dicha fecha, pero al cabo de 3 años debe darse de baja porque la actividad no genera ingresos , entonces incumple condición de permanencia en la actividad y por tanto debe tributar como rendimientos del trabajo

MAS INFORMACIÓN GENERAL

Por otra parte a la hora de decidir solicitar el Pago ünico hay que tener en cuente que el Real Decreto Ley 4/2013 ha introducido nuevas medidas que afectan a la relación entre el alta en el Régimen de Autónomos y la percepción de la prestación por desempleo, permitiendo su compatibilidad . Tienes más información en el correspondiente apartado de esta Web.

IR ARRIBA

Preguntas Frecuentes

Acceso a las preguntas más frecuentes (FAQs) realizadas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

IR ARRIBA

 

 

 


Pagament únic per prestació de desocupació (68

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N 46440 - Almussafes
(Valencia)
desarrollolocal_emp@almussafes.org