Entra si ja estàs registrat/da


Què és? Característiques

Què és la franquícia?

La Franquícia és un acord per a la comercialització de productes i/o servicis basat en una col·laboració estreta i contínua entre empreses diferents i jurídicament independents. Per este sistema l'empresari que ha desenrotllat el negoci (franquiciador) cedix als seus franquiciats el dret de portar el negoci d'acord amb el model que ha desenrotllat a canvi d'una contraprestació econòmica. Este acord permet al franquiciador:

 1. Utilitzar el nom comercial, productes i/o servicis del franquiciador, una denominació o rètol comú, models, dissenys, rètols, drets d'autor, patents i una presentació uniforme dels locals i/o mitjans de transport, etc
 2. Tindre accés a l'experiència desenrotllada per l'empresa i al sistema de negoci que ha permés al franquiciador tindre èxit així com a i la prestació d'ajuda tècnica comercial durant la vigència de l'acord

El FRANQUICIADOR aporta

 1. Imatge de marca.
 2. Producte, sistema o servici distintiu, provat i que és rendible.
 3. Un pla comercial per a començar el negoci.
 4. Formació inicial.
 5. Millora continuada del negoci per a mantindre's competitiu.
 6. Assistència continuat al franquiciat durant la vigència del contracte.

I el FRANQUICIAT es compromet a:

 1. Muntar el seu establiment d'acord amb la imatge de la franquícia.
 2. Gestionar el negoci d'acord amb els procediments establits.
 3. Pagar els cànons i royaltys acordats.

Els pagaments del franquiciador

El franquiciador facilita al franquiciat incorporar-se a un negoci amb una sèrie d'avantatges sobre fer-ho ell directament. Per tant és normal que reba una contraprestació per això

El franquiciador rep dels seus franquiciats els cànons i royaltys que s'establixen en el contracte, encara que tampoc cal oblidar-se dels marges que té el franquiciador en el subministrament dels productes, especialment si hi ha un acord d'aprovisionament en exclusiva.

 

 1.  CÀNON D'ENTRADA: Es paga una sola vegada, normalment a la firma del contracte, per accedir als avantatges d'incorporar-se a la xarxa de franquícies. Este import ha d'estar en consonància amb els privilegis que suposa per al franquiciat d'incorporar-se a la cadena (marca reconeguda, producte exclusiu, etc.)
 2. ROYALTY: Es paga periòdicament i sol ser un percentatge de la xifra de vendes o una quantitat fixa. Este import remunera al franquiciador pels gastos de donar suport a la xarxa de franquiciats i ha d'anar en consonàncies als servicis que aporta el franquiciador durant la vigència del contracte.
 3. FONS DE PUBLICITAT: Sol ser un percentatge de la xifra de vendes que aporta cada franquiciat a un fons comú i que permet realitzar campanyes globals de promoció de la marca. Esta publicitat "global" sol complementar-se amb promocions a nivell local que realitza cada franquiciat en el seu territori.

La informació precontractual

La Llei obliga al franquiciador a entregar als seus candidats amb un termini mínim de 20 dies abans de firmar qualsevol contracte, precontracte, o realitzar qualsevol pagament la informació següent:

 1. Nom, raó social, domicili, capital socials i dades d'inscripció en el Registre Mercantil i en el Registre de Franquiciadors.
 2. Experiència del franquiciador que inclourà la data de creació de l'empresa i de la xarxa de Franquícies.
 3. Acreditació de propietat o llicència d'ús de la marca i altres signes distintius.
 4. Contingut de la franquícia, on es detallarà les característiques del seu know-how i el suport que proporciona als seus franquiciats.
 5. El nombre d'establiments, tant els que gestiona directament la cadena com els franquiciats.
 6. Nombre de franquiciats que han deixat de pertànyer a la xarxa, durant els dos últims anys, amb explicació de les causes per les quals han causat baixa.
 7. Estimació de gastos i inversions necessàries.
 8. Un resum dels principals punts del Contracte de Franquícia: drets i obligacions de les parts, condicions econòmiques, duració, condicions de renovació, etc.

El precontracte de franquícies

Sol ser habitual que es firme un precontracte de franquícies quan hi ha la intenció de formalitzar el contracte de franquícies però encara no es reunixen els requisits per a fer-ho, per exemple, que no es dispose encara del local adequat. El precontracte suposa per al franquiciat una opció preferent d'incorporació a la cadena. Açò representa la "reserva" de la zona durant un període determinat, perquè el futur franquiciat puga buscar un local, constituir la societat, o realitzar qualsevol altre tràmit anterior la firma del contracte. El precontracte s'acompanyarà amb un resum dels principals punts del contracte de franquícia: drets i obligacions de les parts, condicions econòmiques, duració, condicions de renovació, etc. I sol comportar el desembossament d'una quantitat de diners com a pagament a compte del cànon d'entrada, una vegada es formalitze el Contracte de Franquícies.

El contracte de franquícia

El contracte és el document bàsic que regularà la relació entre franquiciador i franquiciat. El contracte escrit és imprescindible i ha d'exigir-se que siga extremadament clar i detallat quant a les obligacions i drets d'ambdós parts, establint un marc d'igualtat de les mateixes. Ha de preveure les situacions de conflicte i els límits d'eixa cooperació entre parts mercantilment independents

Estos són alguns dels aspectes que ha de reflectir el contracte de franquícia:

 1. Títol pel que el franquiciador ostenta el dret de marca.
 2. Duració del contracte i condicions de renovació.
 3. Zona d'exclusivitat territorial si és el cas.
 4. Detall de la formació inicial i del suport que presta el franquiciador.
 5. Les diferents obligacions de les parts en tot el que es referix a marca, pagaments, assistència tècnica
 6. Referència expressa al disseny del local, decoració etc com a elements inherents a la marca
 7. Fixació d'especificacions mínimes de qualitat dels productes vos servicis objecte del negoci de franquícia
 8. Imposició d'una gamma mínima de productes
 9. Imposició d'una facturació mínima
 10. Establiment d'un cànon de publicitat
 11. Recomanació de preus
 12. Sistema de resolució d'un possible conflicte.
 13. Dret de transmissió de la franquícia.

El Franquiciador ha de fer entrega prèvia del contracte de franquícies, perquè puga ser revisat amb temps suficient pel Franquiciat. Alguns aspectes que cal revisar:

 1. Les restriccions imposades s'ajusten a la legalitat?
 2. Arreplega el contracte totes les obligacions del franquiciador?
 3. Té clàusules abusives?

Què és? Característiques (35

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N 46440 - Almussafes
(Valencia)
desarrollolocal_emp@almussafes.org